БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Актуализиране на промишлената стратегия за 2020 г.: към по-силен единен пазар за възстановяване на Европа

2 months

Комисията актуализира промишлената стратегия на ЕС, за да гарантира, че за заложените в нея амбиции по отношение на промишлеността, предвид новите обстоятелства след кризата с COVID-19 са взети изцяло под внимание, и за да подпомогне прехода към по-устойчива, цифрова, адаптивна и конкурентоспособна в световен мащаб икономика.

С актуализираната стратегия се затвърждават приоритетите, определени в съобщението от март 2020 г., публикувано в деня преди СЗО да обяви пандемията от COVID-19. Същевременно тя е и израз на поуките, извлечени от кризата, за да се даде тласък на възстановяването и да се укрепи отворената стратегическа автономия на ЕС. С нея се предлагат нови мерки за засилване на адаптивността на нашия единен пазар, особено по време на криза. В стратегията се разглежда необходимостта от по-добро познаване на нашите зависимости в стратегически области от възлово значение и се представя набор от средства за справяне с тях. Предлагат се и нови мерки за ускоряване на екологичния и цифровия преход. Актуализираната стратегия отговаря и на призивите за набелязване и наблюдение на основните показатели за конкурентоспособността на икономиката на ЕС като цяло: интеграция на единния пазар, растеж на производителността, международна конкурентоспособност, публични и частни инвестиции и инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.

МСП са в сърцевината на актуализираната стратегия със специално предвидена финансова подкрепа и мерки, които да дадат възможност на МСП и стартиращите предприятия да се възползват от възможностите на двойния преход. Комисията има намерение да назначи г-н Вазил Худак за представител на ЕС за МСП. Понастоящем назначението му е в процес на финализиране.

На 5-ти май Комисията прие и предложение за регламент относно чуждестранните субсидии, които водят до нарушаване на единния пазар. Осигуряването на еднакви условия на конкуренция и насърчаване на справедлив и конкурентоспособен единен пазар е от ключово значение за изпълнението на промишлената стратегия на ЕС.

Актуализираната промишлена стратегия обръща внимание на следните значими области:

Укрепване на адаптивността на единния пазар

С появата на пандемията от COVID-19 единният пазар беше подложен на сериозно изпитание поради ограниченото предлагане, затварянето на границите и разпокъсаността на пазара. Кризата направи по-осезаема съществената необходимост от запазване на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на единния пазар и нуждата от съвместна работа за укрепване на устойчивостта му на смущения. Затова сред нещата, които Комисията ще направи са:

 • Да предложи инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации — структурно решение за гарантиране на свободното движение на хора, стоки и услуги при бъдещи кризи. Благодарение на него следва да се предложи по-голяма прозрачност и солидарност, както и помощ при справянето с недостига на продукти от първа необходимост чрез ускоряване на предлагането на продукти и укрепване на сътрудничеството в областта на обществените поръчки;
 • Цялостно прилагане на Директивата за услугите, за да се гарантира, че държавите членки спазват своите съществуващи задължения, включително задължението за нотифициране, за да се набележат и премахнат нови потенциални пречки;
 • Засилване на надзора на пазара на продукти чрез подпомагане на националните органи да увеличат капацитета си и да ускорят цифровизацията на проверките на продуктите и събирането на данни;
 • Мобилизиране на по-големи инвестиции в подкрепа на МСП; разработване и прилагане на схеми за алтернативно разрешаване на спорове с цел справяне със забавянията на плащанията за МСП, и предлагане на мерки за справяне с рисковете за платежоспособността, засягащи МСП.

Справяне със стратегическите зависимости на ЕС

Да бъде отворен за търговия и инвестиции, е предимство и фактор на растеж и адаптивност за ЕС, който е и основен вносител и износител. Пандемията обаче доведе и до по-осезаема необходимост от анализ и справяне със стратегическите зависимости — както технологични, така и свързани с промишлеността. Ето защо Комисията:

 • Извърши анализ „отдолу нагоре“ въз основа на данните за търговията: от 5 200 продукта, внесени в ЕС, в първоначалния анализ са набелязани 137 продукта (представляващи 6 % от общата стойност на вноса на стоки в ЕС) в уязвими екосистеми, спрямо които ЕС е силно зависим — предимно в енергоемки отрасли (като свързаните със суровини) и здравните екосистеми (напр. фармацевтични съставки), а така също и на други продукти, които са от значение за подпомагане на екологичната и цифровата трансформация. 34 продукта (представляващи 0,6 % от общата стойност на вноса на стоки в ЕС) са потенциално по-уязвими предвид евентуалния им по-слаб потенциал за по-нататъшна диверсификация и заместване с производството на ЕС. Анализът сочи също така за предизвикателства и зависимости в областта на модерните технологии;
 • Представя резултатите от шест задълбочени прегледа на суровините, батериите, активните фармацевтични съставки, водорода, полупроводниците и компютърните услуги в облак и най-модерните технологии, като предлага допълнителна информация за произхода на стратегическите зависимости и тяхното въздействие;
 • Ще даде начало на втори кръг от прегледа на потенциалните зависимости във важни области, включително продукти, услуги или технологии, които са от възлово значение за двойния преход, като например възобновяеми източници на енергия или съхранение на енергия и киберсигурност, и ще разработи система за наблюдение благодарение на Обсерваторията на Комисията на ключовите технологии;
 • Работи за диверсифициране на международните вериги на доставки и се стреми към международни партньорства с цел повишаване на готовността;
 • Подкрепя нови промишлени алианси в стратегически области, в които такива алианси са най-доброто средство за ускоряване на напредъка в дейности, които при други обстоятелства не биха имали развитие. Промишлените алианси ще бъдат подкрепени, когато те привличат частни инвеститори за обсъждане на нови бизнес партньорства и модели по открит, прозрачен и изцяло в съответствие с правилата за конкуренция начин, както и когато имат потенциал за иновации и създаване на работни места с висока стойност. Алиансите предлагат платформа, която по своя замисъл е широка и отворена и ще обръщат специално внимание на приобщаването на стартиращите предприятия и МСП.
 • Комисията подготвя началото на алианс за процесори и полупроводникови технологии и на алианс за промишлени данни, модерни технологии и услуги в облак и обмисля подготовката на алианс за космическите ракети носители, както и на алианс за авиация с нулеви емисии;
 • Подкрепя усилията на държавите членки за обединяване на публични ресурси чрез значими проекти от общоевропейски интерес в области, в които пазарът сам по себе си не може да осигури напредничави иновации, с евентуална подкрепа от бюджета на ЕС;
 • Обявява стратегия и евентуална законодателна промяна за по-голяма водеща роля при определянето на стандарти, включително в областта на бизнес услугите, като същевременно се работи открито с другите в области от взаимен интерес.

Ускоряване на двойния преход

В промишлената стратегия за 2020 г. бяха обявени действия в подкрепа на екологичния и цифровия преход на промишлеността на ЕС, но пандемията засегна чувствително скоростта и мащаба на тази трансформация. Поради това Комисията набелязва нови мерки в подкрепа на икономическите аргументи за екологичния и цифровия преход чрез:

 • Съвместно създаване на пътища за преход в партньорство с промишлеността, публичните органи, социалните партньори и други заинтересовани страни, когато е необходимо, като се започне с туризма и енергоемките отрасли. Тези пътища могат да предложат по-добро разбиране „отдолу-нагоре“ на мащаба, разходите и условията за необходимите действия, които да съпътстват двойния преход за най-важните екосистеми, което ще доведе до план, който може да бъде приведен в действие в полза на устойчивата конкурентоспособност;
 • осигуряването на съгласувана нормативна уредба за постигане на целите по цифровото десетилетие на Европа и амбициите по „Готови за 55“, включително чрез ускоряване на разгръщането на източници на възобновяема енергия и чрез осигуряването на достатъчно, достъпно и декарбонизирано електричество;
 • Предоставяне на МСП на съветници по устойчивостта и подкрепа на основани на данни бизнес модели, за да се извлече максимална полза от екологичния и цифровия преход;
 • Инвестиране в повишаване на квалификацията и преквалификация в подкрепа на двойния преход.

Текущото обстойно преразглеждане на правилата на ЕС в областта на конкуренцията също така гарантира, че те са в състояние да подкрепят екологичния и цифровия преход в полза на европейците в момент, когато конкурентна среда в световен мащаб също се променя основно.

За повече информация, моля вижте официалното съобщение ТУК