БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

10 months

Enterprise Europe Network към БТПП Ви предоставя информация за няколко актуални възможности за финансиране.

Първата възможност за МСП е по Норвежкия финансов механизъм. Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения. Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на предложенията.  Минималният размер на гранта, за който се кандидатства е 200,000 евро, а максималният  е 1,000,000 евро. Размерът на предоставените средства може да варира между 10% и 70%, в зависимост от вида на предоставената държавна помощ и посочените в поканата допълнителни критерии.

Сред допустимите дейности са развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии; разработване на „зелени” стоки и услуги; разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”. В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените в поканата показатели за постигнати резултати.

Всеки кандидат може да кандидатства само и едно проектно предложение. Крайният срок е 30 септември 2020.

От ТУК и ТУК  може да откриете повече информация.

Втората покана е „Транснационални партньорства” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (BG05M9OP001-4.004).

Юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални партньорства“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на Европейския съюз.  Целта е да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др.

Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд или изграждането на административен капацитет в тези области.

Задължителни дейности по проектите трябва да бъде организирането на семинари, работни дискусии и обучения за насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи. По проекта следва да бъде повишен капацитетът на партньорите и заинтересованите страни за разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи. Кандидатите трябва да включат в дейностите си и адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели. По проектите следва да бъде направена оценка за приложимостта на иновативните елементи и да се предвидят дейности за разпространение на постигнатите резултати. Допълнителните дейности могат да включват изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки на ЕС, както и изграждане и/или включване в партньорски мрежи и туининг (побратимяване).

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg.  Проектните предложения се подават по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа.

За повече информация,  запитвания за актуални възможности за финансиране и намиране на чуждестранни партньори, моля обърнете се към:

Enterprise Europe Network

Българска търговско-промишлена палата

http://een-bcci.com/

Тел. 02 81 17 505 / 515/ 525

E-mail: een@bcci.bg