БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

В БТПП се проведе обучение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

11 months

Повече от 40 представители на фирми и предприемачи взеха участие в провелото се на 24.07.2018 обучение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Организатори на събитието бяха Enterprise Europe Network и Съвета по иновации към Българската търговско-промишлена палата, а лектори – главния директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ г-н Стефан Попов, зам. главния директор на дирекцията г-жа Илияна Илиева, както и експерти от Министерство на икономиката. Те представиха кратък преглед на напредъка по ОПИК и запознаха участниците в детайли относно предстоящите през 2018 процедури и основни изисквания. През м. август се очаква отваряне на процедура по ПО 2 „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, където кандидатите ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 100 000лв до 500хил., 750 хил. или 1 млн. лв., в зависимост от категорията си. С индикативен срок за обявяване през м. септември се очаква да бъде отворена процедурата „Развитие на иновационни клъстери“ с до 65% на съфинансиране и максимален размер на БФП в размер до 500 000лв. През м. декември се очаква и обявяване на процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, където в зависимост от категорията и вида дейности, процента на съфинансиране ще варира между 25 и 90%, а допустими кандидати ще бъдат съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП. Основен акцент на обучението бе поставен на процедура „Насърчаване на предприемачеството“, където фирмите ще могат да се получат от минимум 50 000лв. до 200 000лв. До 80%  ще бъде предоставена като БФП, останалите 20% се предвижда да бъдат собствено участие. Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г., които следва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия, както и да са независими предприятия, съгласно ЗМСП. Допустими са кандидати, при които над 50% от фирмата се притежава от едно физическо лице – предприемач, което не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец. Кандидатите трябва да развиват дейност и да кандидатстват в определените по процедурата сектори. Експертите от Министерството на икономиката представиха и информация относно допустимите дейности и приоритетите по процедурата, която е с два крайни срока за кандидатстване.

В случай, че имате нужда от допълнителна информация относно самата процедурата и ОПИК, както и други възможности за финансиране на Вашия бизнес, моля свържете се с експертите от Enterprise Europe Network.

За да получавате информация за бъдещи събития на EEN, харесайте съответната страница  във Facebook: https://www.facebook.com/eenbulgaria/

Презентацията от събитието може да бъде свалена  тук.