БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

В какво се изразява новият глобален подход на ЕС към научните изследвания и иновациите?

1 month

Глобалният подход към научните изследвания и иновациите представя концепцията на Комисията за европейска стратегия за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

Целта на тази нова стратегия е ЕС да изпълнява водеща роля в подпомагането на международните партньорства в областта на научните изследвания и иновациите и при предоставянето на новаторски решения за екологичните, цифровите, здравните и иновационните предизвикателства.

В стратегията са набелязани ключови цели, насочени към засилване на водещата роля на ЕС в научните изследвания и иновациите в света, по-специално чрез адаптиране на сътрудничеството с важни международни партньори в съответствие с ангажимента на ЕС за прозрачност в глобален мащаб и зачитане на основните ценности.

Стратегията включва и поредица от конкретни ключови действия, чиято цел е да подпомогнат постигането на целите и които ще бъдат изпълнявани съвместно с държавите членки — например работа с международни партньори за формулиране на общи принципи в областта на научните изследвания и иновациите и укрепване на партньорството с Африка.

Защо Комисията представя това съобщение?

Необходимо е засилване в безпрецедентен мащаб на глобалното сътрудничество, за да бъдат намерени решения на актуалните неотложни предизвикателства като изменението на климата и пандемиите.

Освен това в днешния преобразен глобален контекст изследователите и гражданите се нуждаят от ясна рамка по въпроси като академичната свобода, етичните и ориентирани към човека научни изследвания, справедливото третиране на интелектуалната собственост и реципрочния достъп до научноизследователски програми.

В този контекст Европа трябва да координира усилията си и да заеме единна позиция на международните форуми, за да увеличи максимално въздействието си и да засили водещата си роля. Комисията представя своята стратегия за координиране на многостранните инициативи за научни изследвания и иновации като най-ефективен начин за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен нашият свят.

Кои са ключовите новости при глобалния подход на ЕС към научните изследвания и иновациите?

Глобалният подход към научните изследвания и иновациите заменя предишната стратегия на ЕС от 2012 г., за да се отговори на днешния глобален контекст, който е много различен, и за да се постигне съгласуваност между осъществяваното от ЕС международно сътрудничество и настоящите политически приоритети на Съюза.

В него по-специално се подчертава необходимостта Европа да разшири своите партньорства на многостранно равнище, за да се справи с днешните неотложни глобални предизвикателства, като например изменението на климата и здравните кризи, и да осъществи екологичния и цифровия преход.

В рамките на този подход е необходимо ЕС да постигне баланс при сътрудничеството си с други държави, като осигури необходимата реципрочност и еднакви условия в международен аспект.

Глобалният подход определя поредица от конкретни действия, които следва да допринесат за постигането на заложените в него цели и които включват:

  1. насърчаване на принципите за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите, обхващащо въпроси като академичната свобода, етиката в научните изследвания и равенството между половете;
  2. разработване на насоки за действие по отношение на чуждестранната намеса, насочена към европейските университети и научноизследователски организации;
    съвместно разработване на пътни карти с ключови партньори от държави извън ЕС, разполагащи със солидна база за научни изследвания и иновации, за да се постигнат еднакви условия и реципрочност при сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите;
  3. разширяване на сътрудничеството с ключови партньорски държави и региони като Африка с цел да се ускорят устойчивото и приобщаващо развитие и преходът към общества и икономики, основани на знанието

Какво представлява подходът „Екип Европа“?

Подходът „Екип Европа“ съчетава ресурси от ЕС, членуващите в него държави и европейските финансови институции — по-специално Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Обединяването на ресурсите ще ни позволи да постигнем по-голямо въздействие.

Как ЕС може да насърчава общите принципи и ценности за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите?

Съвместните действия на ЕС и членуващите в него държави могат да осигурят лидерство в международните стратегии и решаваща роля в изготвянето на глобалните програми. В координация с държавите членки, участващи във Форума на ЕНП за преход, ЕС следва да разработи принципи за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите и да използва своето колективно влияние за насърчаване на тези принципи в рамките на многостранен диалог с държавите партньори и на международните форуми.

Какво е значението на глобалния подход към научните изследвания и иновациите за сътрудничеството на Европа с други държави?

В новата стратегия се призовава за засилване на международното сътрудничество в рамките на многостранни партньорства в областите, свързани с глобалните предизвикателства (например изменението на климата и пандемиите), като целта е да се привлекат инвестиции и да се координират политиките и програмите в световен мащаб.

ЕС се стреми също така да засили двустранното сътрудничество с цел повишаване на знанията и обединяване на ресурсите, особено в областите, които са от интерес за него. С оглед на това ЕС ще адаптира сътрудничеството си с други държави в съответствие с равнищата на реципрочност, еднаквите условия, спазването на основните права и придържането към общи ценности.

Комисията, от името на ЕС, възнамерява да договори целенасочени двустранни пътни карти с държави извън ЕС, разполагащи със солидна база за научни изследвания и иновации, в които се определят съвместни ангажименти за прилагане на рамковите условия за сътрудничество.

Като ключова част от глобалния подход към научните изследвания и иновациите ЕС следва също така да разработи инициативи в подкрепа на изследователите и техните организации с цел ускоряване на устойчивото и приобщаващо развитие в държавите с ниски и средни доходи, като например инициативата за Африка в рамките на „Хоризонт Европа“, насочена към засилване на сътрудничеството с африканските държави.

Какво е значението на новата стратегия за международното сътрудничество в рамките на „Хоризонт Европа“?

Глобалният подход към научните изследвания и иновациите ще залегне в основата на международното измерение на „Хоризонт Европа“.

Като потвърждава ангажимента на ЕС за прозрачност в глобален мащаб, програмата „Хоризонт Европа“, която е приемник на „Хоризонт 2020“, ще позволи участието на изследователи и новатори от цял свят, включително чрез значителен брой покани за представяне на предложения във връзка с международното сътрудничество.

„Хоризонт Европа“ е най-мащабната в света програма за научни изследвания и иновации, която се финансира с публични средства и принципно осигурява широк достъп за потенциалните участници. В изключителни и надлежно обосновани случаи, когато се налага да бъдат защитени стратегическите активи, интереси, автономност или сигурност на ЕС, участието в някои действия по програмата може да бъде ограничено. Всички ограничения ще се прилагат в съответствие с процедурата, предвидена в европейското законодателство, като се спазват ангажиментите на ЕС по силата на двустранните международни споразумения.

Асоциирането на държави извън ЕС към „Хоризонт Европа“ ще предложи допълнителни възможности за участие в цялостната програма при принципно същите условия като тези на държавите членки. Ключова новост в „Хоризонт Европа“ е възможността да се предлага асоцииране и на държави от всички краища на света, които споделят европейските ценности и имат солиден научен, технологичен и иновационен профил.

За повече информация:

Съобщение относно глобалния подход към научните изследвания и иновациите

Информационен документ: Глобален подход към научните изследвания и иновациите

Международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите

Източник: Европейска комисия