БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Европейската комисия одобри схема за подкрепа на МСП в България

10 months

Европейската комисия одобри схема за публични гаранции в размер на 500 милиона лева в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Тези средства ще помогнат на засегнатите фирми да покрият своите нужди от оборотен капитал и инвестиции.

България уведоми Комисията, като се позова на Временната рамка, относно схема за гаранции за съществуващи или нови заеми в подкрепа на предприятия (т. нар. „Програма за гаранции на заеми в полза на МСП“). Временнат рамка позволява на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиките си в контекста на пандемията. В нея са предвидени следните видове помощ, които страните може да предоставят:

1/ Преки безвъзмездни средства, вливане на капитал, избирателни данъчни предимства и авансови плащания

2/ Държавни гаранции за заеми, взети от предприятия

3/ Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за предприятията

4/ Предпазни мерки за банките, чрез които държавната помощ достига до реалната икономика

5/ Публично застраховане на краткосрочни експортни кредити

6/ Подкрепа за научноизследователската и развойната дейност (НИРД), свързана с коронавируса, за справяне с настоящата криза в здравеопазването

7/ Подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за изпитване с цел разработване и изпитване на продукти (в това число ваксини, апарати за вентилация и предпазно облекло), които са от полза за справяне с пандемията от коронавируса до етапа на първото промишлено внедряване.

8/ Подкрепа за производството на продукти за борба с избухналата пандемия от коронавирус под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби.

9/ Целева подкрепа под формата на отсрочване на плащания на данъци и/или временно спиране на плащането на социалноосигурителни вноски за тези сектори, региони или видове предприятия, които са най-силно засегнати от пандемията.

10/ Целева подкрепа под формата на субсидии за заплати на служителите за предприятията в сектори или региони, които са пострадали най-много от заразата с коронавируса, и които без нея биха съкращавали персонал.

След като капиталът на Българската банка за развитие бе увеличен чрез държавно финансиране с 500 милиона лева, тя ще осигурява публични гаранции за инвестиционни заеми и кредити за оборотен капитал за микро-, малките и средните предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус.

Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза. Тя ще помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции и ще гарантира, че разполагат с достатъчно ликвидни средства, за да продължат дейността си.

Повече информация за схемата може да намерите от източника на информацията ТУК

Следете сайта ни за повече информация относно възможности за финансиране на МСП.

Последвайте ни и във Фейсбук