БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Нова възможност за финансиране: 14,5 милиона евро за развитие на устойчива синя икономика

1 year

Европейският фонд за морско дело и рибарство отправи покана за проектни предложения за насърчаване на устойчива синя икономика. Тази покана, с бюджетът от 14, 5 милиона евро, ще се фокусира върху четири области:

  • Демонстрация и пазар
  • Борба с морските отпадъци
  • Сини мрежи
  • Възстановяване на екосистемата

Крайните срокове за участие са 8 и 28 Февруари 2018г., в зависимост от конкретната тема, за която се кандидатства.

Поканата за устойчива синя икономика цели да подпомага иновациите и да сближи научно-изследователските проучвания с пазара. Също така, цели да насърчи изграждането на капацитет и контакти, подпомагащи устойчивото използване на водните басейни. Поканата ще подкрепя създаването на устойчиви работни места, иновации и предприемачество в конкретните области.

Поканата има четири теми:

1) Пилотни проекти за синя икономика

Бюджет: 8.000.000 евро

Краен срок: 28/02 2018

Тази покана е насочена към представянето на пилотни проекти, базирани на иновационни технологии, целящи тестване, разгръщане и увеличаване на нови индустрии, приложения за услуги и решения за синята икономика. Тази мярка ще спомогне за повишаване на пазарната готовност на иновационни технологии и/или морски услуги.

2) Ефективни стратегии и технологии за борба с морските отпадъци

Бюджет: 2.000.000 евро

Краен срок: 08/02 2018

Целта на мярката е изграждане на конкретни методологии и технологии за:

– намаляване на обема на вредните морските отпадъци, произвеждани от морски източници

– наблюдение и количествено определяне на произвежданите от морските източници, морски отпадъци и

– премахването и рециклирането им по природосъобразен и ресурсноефективен начин

3) Сини мрежи за Средиземноморието

Бюджет: 3.000.000 евро

Краен срок: 08/02 2018

Мярката ще насъри изграждането на мрежа от партньори, целяща създаването на работни места, иновации и предприемачество в сферата на синята икономика в Средиземно море. Това ще стане чрез коопериране между широк кръг от заинтересовани страни, сред които образователни и обучителни институти, морски клъстери и местни рибарски общности от ЕС, както и партниращите на Съюза страни от Средиземноморския басейн.

4) Общи дейности за устойчива синя икономика в Средиземноморието

Бюджет: 1.500.000 евро

Краен срок: 08/02 2018

Мярката ще подпомогне възобновяването на разрушени или деградирали крайбрежни екосистеми в Средиземноморския регион, с висок потенциал за прилагане на широк спектър от услуги за морските екосистеми.

За повече информация можете да пoучите тук.