БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Организирайте местно събитие като част от “Седмицата на промишлеността в ЕС”

1 year

Европейската комисия организира за втори път “Европейски ден на промишлеността” на 22-23 февруари 2018 г. В продължението на инициативата, ЕК насърчава организирането на серия от местни събития в Европа през същата седмица като част от “Седмица на промишлеността”. Заинтересованите страни от всички сектори на промишлеността, научноизследователската дейност и иновациите са поканени да представят своите предложения за организиране на местно събитие.

Защо трябва да кандидатствате?

Местните събития ще бъдат популяризирани като събития част от Седмица на индустрията на уебсайта на Европейския ден на промишлеността. Организирането на мероприятие под егидата на Европейската седмица на индустрията през 2018 г. е отлична възможност да визуализирате Вашето събитие и да допринесете за отразяването му.

Тематични области, избрани за 2018 г.

-Промишленост и територия

-Промишленост и хора

-Промишленост и технологии

-Формат на събитието

Организаторите могат свободно да структурират местни събития в предпочитания формат, продължителност и място.

Как Комисията ще подкрепи местни събития?

-Предлагайки на организаторите си видимост на интернет страницата на Деня на промишлеността на ЕС през 2018 г.

-Чрез популяризиране през други канали на Деня на промишлеността

-Популяризиране на резултатите от местни събития: организаторите ще представят на Комисията кратки обобщения на своето събитие. Комисията си запазва правото да редактира резюметата и да ги използва в бъдещи комуникационни материали за Деня на промишлеността на ЕС и Седмица на индустрията на ЕС

Как да кандидатствате: 

Заинтересованите страни се приканват да представят своите предложения тъй като периода на подаване на заявки за интерес е вече отворен. Седмицата на промишлеността ще се проведе от 19 до 23 февруари 2018 г.

Попълнете въпросника и го изпратете до обяд, 8 януари 2018 г. (брюкселско време). Комисията ще информира кандидатите за резултатите от процеса на подбор до 26 януари 2018 г.

Как ще бъдат избрани предложенията?

Изборът на местни събития ще се извършва от ad-hoc комисия за подбор в рамките на Комисията и ще се основава на:

-привлекателността и европейското значение на темата, която ще бъде разгледана по време на събитието

-качество и равновесие между половете на ораторите

-географски и институционален баланс на организаторите на събитието

Местни събития ще бъдат избрани, за да се гарантира, че има динамична комбинация от теми, експертни мнения и вложения в политиката, кръгли маси и секторни перспективи. Комисията има изключителна и абсолютна преценка да избере местни събития въз основа на горепосочените критерии. Няма да бъдат предоставени отделни отзиви на неуспелите кандидати, но те ще бъдат информирани по имейл, че техните заявления не са запазени.

Контакти

Екип на Деня на промишлеността на ЕС: EU-INDUSTRY-DAY@ec.europa.eu

Източник: https://ec.europa.eu/growth/content/organise-local-event-part-eu-industry-week_en