БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Публикувана е Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/

1 year

На 7 ноември беше одобрена годишната работна програма за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Предвидено е обявяване на три процедури:

  1. Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“(март)

Допустими бенефициенти ще бъдат 28 общини на малки градове от 4то ниво на националната полицентрична система съзгласно НКПР.

  1. Процедура„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”(март)

Бенефициентите предстои да бъдат определени в Насоките за кандидатстване и ще бъдат в съответствие с плана за действие за периоса 2016-2020г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

  1. Процедура„Развитие на туристически атракции“ (януари)

Бенефициенти ще бъдат Министерство на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.

ИГРП за 2018 г. – публикувана е и на интернет-сайта на програмата, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, подменю „Индикативни програми 2014-2020”.

Бизнесът ще може да се възползва при обявяването на обществени поръчки за изпълнение на заложени дейности по одобрените проекти. Информация очаквайте в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.