БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Стартира процедура за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия по ОПИК

2 months

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Допустими  за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. и имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

Процедурата e отворена за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) от днес,  22 февруари (понеделник) 2021г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г. Подаването на предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез ИСУН 2020.

Пълният пакет документи по процедурата (условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях) e публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg

За въпроси, каещи  възможностите за финансиране на Вашите идеи и проекти, както и за намиране на нови международни партньори, моля свържете се с Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата.