БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

2 weeks

На 13 юли  Съветът на Европейския съюз прие регламент за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC).

Регламентът ще укрепи капацитета за научни изследвания и иновации, развитието на инфраструктурна екосистема от суперкомпютри и придобиването на суперкомпютри на световно равнище чрез съвместно предприятие. Това дава възможност за разширяване използването на инфраструктурата от суперкомпютри до голям брой публични и частни потребители. Регламентът също така подкрепя екологичния и цифровия преход, както и развитието на ключови умения за европейската наука и промишленост.

Новият регламент е съгласуван с многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 г., което дава възможност на съвместното предприятие да използва финансиране от програми на ЕС като „Хоризонт Европа“, „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа. Освен това, в регламента се вземат предвид и последните технологични разработки, като например квантовите изчислителни технологии.

Целта на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии е в ЕС да се разработи, внедри, разшири и поддържа водеща в световен мащаб обединена, сигурна и хиперсвързана екосистема за услуги и инфраструктура за данни в областта на суперкомпютрите и квантовите компютри. Регламентът дава възможност за продължаване на дейностите на съществуващото съвместно предприятие EuroHPC, което беше създадено през октомври 2018 г. и обединява ресурси от ЕС, 27-те държави членки, 6 други държави и двама частноправни членове: Европейската технологична платформа за високопроизводителни изчислителни технологии и Сдружението за популяризиране на стойността на големите информационни масиви.

Високопроизводителните изчислителни технологии представляват изчислителни системи („суперкомпютри“) с изключително висока изчислителна мощност и способност да решават изключително сложни и трудни задачи. Те създават предпоставки ключови технологии като изкуствения интелект, анализа на данни и киберсигурността да се ползват от огромния потенциал на големите информационни масиви.

Предложението на Комисията беше внесено през септември 2020 г., а през май 2021 г. Съветът постигна съгласие по общ подход.

Регламент на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1488

Общ подход на Съвета по регламента за създаване на Съвместното предприятие EuroHPC