БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Участвайте в консултация относно принципите и насоките за споделяне на данни между предприятия

2 years

Въведение и значение на инициираната консултация

Инициативата за цифров единен пазар има за цел да се подобри наличието на данни в икономиката:

 • данни, съхранявани от обществения сектор („информация в обществения сектор“),
 • данни, получени в резултат на публично финансирани научни изследвания, както и
 • данни, съхранявани от предприятия.

По-голямото наличие на данни може да е от полза за МСП, които обикновено не разполагат с достатъчно средства, за да събират сами данни.

В същото време навлизането на „интелигентни“ устройства, свързани с интернет (интернет на нещата), поражда нови предизвикателства по отношение на търговската тайна, конкуренцията и определянето на справедлива стойност.

Споделянето на бизнес данни трябва да се основава на свобода на договаряне.

Комисията анализира подробно тези възникващи правни въпроси (вж. COM(2017) 9 „Изграждане на основана на данни европейска икономика“ и COM(2018) 232 „Към общо европейско пространство на данни“). Тя заключи, че:

 • свободата на договаряне следва да продължи да бъде крайъгълен камък на всички договорености относно използването на предмети в рамките на интернет на нещата (ИН предмети) и данни, произтичащи от тези предмети;
 • споделянето на данни следва да се осъществява на „пазари на данни“;
 • ще е необходимо да се спазват определени принципи, за да се осигури лоялна конкуренция на тези пазари, както по отношение на ИН предметите, така и по отношение на продуктите и услугите, които разчитат на нелични машинно генерирани данни, създадени от такива предмети.

Принципите се прилагат единствено по отношение на неличните данни, защото обработването на лични данни е регламентирано в достатъчна степен с Общия регламент относно защитата на данните и другите приложими правила.

Чрез принципите предприятията се призовават да се погрижат съответните договори:

 • да са прозрачни по отношение на това кой може да има достъп до съответните данни и за какво се използват те;
 • да отчитат, доколкото е възможно, стойността, създавана от всяка от страните (чрез събиране на данни, чрез предлагане на услуги въз основа на данните и т.н.);
 • да включват гаранции за защита на търговските тайни и другата интелектуална собственост на предприятията (напр. наблюдение на интелигентни производствени роботи, за да се разбере какви са производствените практики, или периодите на
 • неактивност, даващи възможност да се правят предположения относно икономическите резултати на дадено предприятие);
 • да не целят изкривяване на конкуренцията, и по-специално обвързване на предприятията с един доставчик, напр. въз основа на формат на данни, който може да бъде използван от останалите само срещу допълнителни разходи.

В съобщението си „Към общо европейско пространство на данни“ Комисията посочи, че принципите ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни и може да бъде променени въз основа на резултатите от тези обсъждания. Тя насърчава предприятията да разработват кодекси за поведение в допълнение към тези принципи. Комисията посочи, че ще продължи да прави оценка дали принципите и възможните кодекси за поведение се утвърждават като достатъчни за запазване на справедливи и отворени пазари и че при необходимост ще предприеме действия за справяне с положението.

Дайте и своето мнението отностно принципите и насоките за споделяне на данни между предприятия. Свалете въпросника от ТУК и ни го изпратете попълнен по имейл на een@bcci.bg