БЪЛГАРИЯ

CE маркировка

Маркировка „CE“

Маркировката „CE“ присъства на голям брой продукти, търгувани в разширеното Европейско икономическо пространство и означава, че конкретният продукт отговаря на определени изисквания за безопасност, опазване здравето на човека и околната среда. Тя е част от хармонизираното законодателство на ЕС и се поставя само на продуктите, които попадат в обсега на определени директиви. Поставянето ù на други продукти е забранено!

 • Маркировката „СЕ“ показва съответствието на продукта със законодателството на Съюза за хармонизация, което се прилага за продукта и което предвижда маркировка „СЕ“.
 • Маркировката „СЕ“ се нанася върху продукти, които са пуснати на пазара на ЕИП и Турция, независимо дали са произведени в ЕИП, Турция или друга държава.
 • Маркировката „СЕ“ е основен показател (но не и доказателство) за съответствието на един продукт със законодателството на ЕС и дава възможност за свободното движение на продуктите на пазара на Европейското икономическо пространство и Турция, независимо дали продуктите са произведени в ЕИП, в Турция или в друга държава.
 • Като поставя маркировка „СЕ“, производителят декларира на своя собствена отговорност, че продуктът отговаря на всички приложими законодателни изисквания на Съюза и че са успешно извършени всички необходими процедури за оценяване на съответствието.
 • Ако вносителят или дистрибуторът или друг оператор пуска продукти на пазара със свое собствено име или търговска марка или ги изменя, тогава той поема отговорностите на производителя. Това включва отговорността за съответствието на продукта и поставянето на маркировката „СЕ“.

На кои продукти трябва да се поставя маркировката „СЕ“?

 • Маркировката „СЕ“ трябва да бъде нанесена преди всеки продукт, за който тя се изисква, преди да бъде пуснат на пазара, освен когато конкретното законодателство на Съюза за хармонизация не изисква друго.
 • Когато продуктите са обхванати от няколко акта на Съюза за хармонизация, които предвиждат нанасяне на маркировката „СЕ“, тя показва, че продуктите са декларирани като отговарящи на разпоредбите на всички тези актове.
 • Един продукт може да се обозначава с маркировката „СЕ“ само ако той е обхванат от законодателство на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.

Маркировката „СЕ“ трябва да бъде нанесена:

 • на всички новопроизведени продукти, които са предмет на законодателство, предвиждащо маркировката „СЕ“, независимо дали те са произведени в държави членки или в трети държави;
 • на използвани продукти и продукти втора употреба, внесени от трети държави, които са предмет на законодателство, предвиждащо маркировката „СЕ“;
 • на изменени продукти, които като нови са предмет на законодателство, предвиждащо маркировката „СЕ“, и които са изменени по начин, който би могъл да засегне съответствието на продукта с приложимото законодателство за хармонизация

Възможно ли е продукт да има повече от една маркировка „СЕ”?

В някои случаи даден продукт се счита за краен продукт за целите на определен акт на Съюза за хармонизация и трябва да има нанесена маркировка „СЕ“. Същият този продукт след това се включва в друг краен продукт, който сам по себе си е предмет на друг акт на Съюза за хармонизация, който също изисква маркировка „СЕ“. Това води до ситуация, при която даден продукт има повече от една маркировка „СЕ“.

8 Enterprise Europe Network подпомага иновативния процес и международния растеж на амбициозните МСП Enterprise Europe Network подпомага иновативния процес и международния растеж на амбициозните МСП 9

Кои продукти са предмет на свободно обръщение?

Законодателството на Съюза за хармонизация, може да разреши маркировката да не се нанася на определени продукти. Като общо правило такива продукти са предмет на свободно обращение, ако:

 • Продуктът се придружава от декларация за вграждане на частично окомплектовани машини съгласно Директивата за машините и декларация за съответствие в случай на частично завършени плавателни съдове, посочени в Директивата относно плавателните съдове с развлекателна цел;
 • Продуктът се придружава от писмена декларация за съответствие в случай на компоненти, определени в Директивата относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;
 • Продуктът се придружава с декларация в случай на медицински изделия (произведени по поръчка, и медицински изделия, предназначени за клинични изпитвания, посочени в Директивата относно активните имплантируеми медицински изделия и Директивата относно медицинските изделия), изделия, предназначени за оценяване на експлоатационните качества (посочени в Директивата относно диагностичните медицински изделия in vitro);
 • Продуктът се придружава от сертификат за съответствие в случай на устройства, посочени в Директивата относно газовите уреди;
 • Продуктът носи името на производителя и обозначение на максималния товар в случай на везни, които не подлежат на оценяване на съответствието съгласно Директивата относно везните с неавтоматично действие;
 • Продуктът е произведен в съответствие с установени производствени практики в случай на определени съдове, посочени в Директивата относно обикновените съдове под налягане и Директивата относно оборудването под налягане;

 

Кои са продуктовите категории, изискващи „СЕ“ маркировка и съответните директиви?

  • Директива 2014/68/ЕС Съоръжения под наляганe

   • • Директива 2014/29/ЕС Обикновените съдове под наляганe
     • • Директива 2009/48/ЕО Безопасност на детски играчки
     • • Регламент (ЕС) 305/2011 Строителни продукти*
     • • Регламент (ЕО) 1907/2006 Относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
     • • Директива 2009/125/ЕО Екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението
     • • Директива 2000/14/ЕО Шумови емисии на съоръжения, предназначени за употреба на открито
     • • Директива 2014/30/ЕС Електромагнитна съвместимост (прилага се за широка гама от съоръжения, обхващащи електрически и електронни уреди, системи и инсталации)
     • • Директива 2014/35/ЕС Предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (електрическо оборудване с ниско напрежение)
     • • Директива 2011/65/ЕС Относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
     • • Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията за изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС
     • • Директива (ЕС) 2017/2102 Относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
     • • Директива 2006/42/ЕО Машини
     • • Директива 2014/32/ЕС Средства за измерване
     • • Директива 2014/31/ЕС Везни с неавтоматично действие
     • • Регламент (ЕС) 2016/425 Лични предпазни средства
     • • Директива 90/385/ЕИО Активни имплантируеми медицински изделия
     • • Директива 93/42/ЕИО Медицински изделия
     • • Директива 98/79/ЕО Диагностични медицински изделия in vitro
     • • Регламент (ЕС) 2016/426 Уреди, захранвани с газово гориво
     • • Директива 2014/34/ЕС Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера
     • • Директива 2014/28/ЕС Предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели
     • • Директива 2013/29/ЕС Пиротехнически изделия
     • • Директива 2014/53/ЕС Радиосъоръжения
     • • Директива 92/42/ЕИО Нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво
     • • Директива 2013/53/ЕС Плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване
     • • Директива 2014/33/ЕС Асансьори и предпазни устройства за асансьори
     • • Регламент (ЕС) 2016/424 Въжени линии за превоз на хора.
     • * строителните продукти може са предмет и на Регламент REACH
     • Основните принципи относно маркировката „СЕ“ са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година, като в същия се определят изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на продукти.