БЪЛГАРИЯ

Европейски стандарти

КЛЮЧОВИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Европейските стандарти са под отговорността на Европейските стандартизиращи организации: (CEN, CENELEC, ETSI) и се използват в подкрепа на европей­ското законодателство и политики.

CEN – Европейският комитет за стандартизация (www.cen.eu)

В Европейския комитет за стандартизация участват представители на национални органи по стандарти­зация от 33 европейски държави. Комитетът е създа­ден с цел развитие на европейски стандарти и други технически документи, касаещи различни видове продукти, услуги, материали и процеси, свързани с разнообразни сектори (строителство, здравеопазва­не, ИКТ, услуги, транспорт, пакетиране, храни, енер­гетика и др.) Дистрибуцията на CEN стандарти се из­вършва от:

  • националните органи по стандартизация
  • асоциирани организации от Албания, Египет, Из­раел и други
  • партниращи органи по стандартизация от Ав­стрия, Монголия и Киргизстан

 

CENELEC – Европейският комитет за стандартиза­ция в електротехниката (www.cenelec.eu)

Европейският комитет за стандартизация в електро­техниката е институцията, отговорна за стандартите в този сектор, като нейните членове са национални електротехнически комитети от над 40 европейски държави. Замислена е като Европейска стандарти­зираща организация от Европейската комисия, а към момента е неправителствена организация, съществу­ваща вече повече от 40 години.

Доброволните стандарти на CENELEC подпомагат търговията, достъпа до нови пазари и съкращаване­то на разходите при рекламации.

ETSI – Европейският институт за стандарти в дале­косъобщенията (www.etsi.org)

Европейският институт за стандарти в далекосъоб­щенията създава глобално приложими стандарти в сектора на информационните и комуникационни технологии. ETSI е неправителствена организация и в нея членуват повече от 800 членове от 66 дър­жави на 5 континента. Членовете включват нацио­нални органи по стандартизация, администрации, мрежови оператори, производители, потребители, доставчици на услуги, университети, изследовател­ски организации и други. Стандартите на ETSI са от изключително значение за бизнеса и обществото и обхващат интернет технологии, радиопредавания, телефонни услуги и други. Например стандартите за GSM™, DECT™, Smart Cards и електронни подписи са допринесли за революция в модерния свят на тех­нологиите.

ЕВРОПЕЙСКА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Националните органи по стандартизация от ЕС и страните от EFTA са отговорни за европейския консенсус, но в този процес има и други ключови участници:

SBS (Small business standards) – неправителствена организация, създадена с подкрепата на Европейска­та комисия, с цел да представлява малките и средните предприятия на европейско и международно ниво в процеса на изготвяне на стандартите, а също така и да повишава информираността относно ползата от стан­дартите и включването в стандартизиращия процес.

В процеса на стандартизацията интересите на по­требители, търговския съюз и тези, свързани с опаз­ването на околната среда, са представлявани от:

ANEC – Европейската асоциация за координиране на потребителското представителство в стандартиза­цията

ETUC – Европейска конфедерация на профсъюзите

ECOS – Европейска организация на гражданите за екологични стандарти

Ролята на стандартите е описана подробно в РЕГЛА­МЕНТ (ЕС) № 1025/201210. Според регламента: „Ос­новната цел на стандартизацията е определянето на доброволни технически спецификации или специ­фикации за качеството, на които могат да отговарят настоящи или бъдещи продукти, производствени процеси или услуги.“