БЪЛГАРИЯ

Законодателство

За да получите информация за законодателството, касаещо търговията в ЕС изтеглете брошурата по-долу:

Брошура Търговия във вътрешния пазар

За други въпроси:

Еnterprise Europe Network

Българска търговско-промишлена палата

Тел: +359 2/ 8117 515

Е-mail: een@bcci.bg